18/07/2024 19:49
Search

29.04.2013. Valdes sēdes protokols

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.4

 

Rīgā,                                                                                                    2013.gada 29.aprīlī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

Valdes locekle                                     Olga Dragiļeva

Valdes locekle                                     Dita Arāja

Valdes locekle                                     Arta Ģiga

Valdes priekšsēdētāja                          Anda Rožukalne

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

Sēdi sāk plkst. 17:00

Sēdi beidz plkst. 19:00

 

Sapulces darba kārtība:

 1. LŽA finanšu projekts 2013.gadam
 2. LŽA stratēģija, tikšanās ar biedriem
 3. Iestāšanās Annas Lindes fondā
 4. Sadarbība ar UNESCO nacionālo komisiju
 5. 14.05. tikšanās ar Sergeju Ņesterovu un Ivaru Belti LTV
 6. LŽA valdes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
 7. Jaunu biedru uzņemšana
 8. LŽA pārstāvēšana TM darba grupā  03.05 un 23.05.
 9. 09.05. tikšanās FM par nodokļiem autoratlīdzībām

 

Lēmumi

 

 1.  LŽA finanšu projekts 2013.gadam

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Finanšu projekta veidošana LŽA vajadzībām 2013.gadam, lielāko daļu līdzekļu paredzot LŽA izcilības balvas 2013 organizēšanai.

4- par, 0-pret, 0-atturas

A.Rožukalne

 

20.06.2013.

 

 

     2. LŽA stratēģija, tikšanās ar biedriem

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Lai izveidotu pilnvērtīgu LŽA darbības stratēģiju, tiks rīkotas vairākas LŽA biedru tikšanās (23.05., 30.05., 04.06.). Aicinājums biedrus tikšanās reizēs izteikt savas idejas, kas LŽA būtu jādara biedru labā.

4– par, 0 – pret, 0 – atturas

D.Arāja

30.06.13.

 

3. Iestāšanās Annas Lindes fondā

 

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

Apzināt iespējas LŽA iestāties Annas Lindes fondā, kurā var pretendēt uz papildus grantiem LŽA darbībai.

4– par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Ģiga

 

20.05.2013.

 

4. Sadarbība ar UNESCO nacionālo komisiju

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

Sadarbība ar UNESCO nacionālo komisiju.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

23.05.13.

 

5. 14.05. tikšanās ar Sergeju Ņesterovu un Ivaru Belti LTV

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

5.

14.05. tikšanās ar Sergeju Ņesterovu un Ivaru Belti LTV. Tikšanās mērķis – izrunāt jautājumus par žurnālistikas kvalitāti sabiedriskajā medijā un par žurnālistu atalgojuma sistēmu un darba apstākļiem, kā arī vēl droši vien citus jautājumus, kas interesēs tikšanās dalībniekus.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

D.Arāja

 

 

 

 

14.05.2013.

 

6. LŽA valdes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

6.

Priekšlikums par LŽA valdes priekšsēdētāja vietnieci izvirzīt un ievēlēt Olgu Dragiļevu.

3 – par, 0 – pret, 1 – atturas

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

7.

Uzņemt 3 jaunus biedrus: Inesi Helmani, Juri Kaži, Reini Fjodorovu

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

8        LŽA pārstāvēšana TM darba grupā  03.05 un 23.05.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

8.

TM darba grupā LŽA pārstāv Anda Rožukalne un Arta Ģiga, 03.05. par žurnālistu statusu un profesionālo pašregulāciju un 23.05. par medija statusu.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

9        09.05. tikšanās FM par nodokļiem autoratlīdzībām

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

9.

09.05. tikšanās FM par nodokļiem autoratlīdzībām, LŽA pārstāv Anda Rožukalne un Arta Ģiga.

.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

30.06.13.

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

Rīgā, 2013.gada 29.aprīlī