24/02/2024 01:21
Search

Biedru kopsapulces 14.03.2014. protokols

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

Biedru atkārtotas KOPSAPULCDES PROTOKOLS

 

 

Rīgā, 14.03.2014.

 

Par kopsapulces vadītāju tiek ievēlēta Anda Rožukalne.

Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Vojevodska.

Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Pēteris Zirnis un Aija Kažoka.

 

 

Piedalās 35 no 113 LŽA biedriem: Agita Puķīte, Baiba Strautmane, Anda Rožukalne, Nellija Ločmele, Sandra Dieziņa, Madara Fridrihsone, Andris Kārkluvalks, Didzis Meļķis, Dace Krejere, Anita Rozentāle, Evita Puriņa, Juris Kaža, Olga Dragiļeva, Indra Sprance, Gundega Skagale, Pēteris Zirnis, Arta Ģiga, Rolands Tjarve, Marta Cerava, Anna Platpīre, Ivo Leitāns, Vikija Valdmane Rozenberga, Ivonna Plaude, Liena Trēde, Rūta Fjodorova, Pauls Raudseps, Aija Kažoka, Ingrīda Ābola, Aleksandra Fahretdinova, Inese Helmane, Aija Krūtaine (Brasliņa), Oļģerts Tipāns, Anita Brauna, Inga Spriņģe, Guntis Rozenbergs.

 

 

 

Kopsapulci sāk plkst. 18:30

Kopsapulci beidz plkst. 19:55

 

 

Kopsapulces darba kārtība:

 1. Valdes priekšsēdētājas Andas Rožukalnes uzruna par padarīto 2013.gadā
 2. LŽA Gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšana
 3. LŽA Izcilības balvas žūrijas vēlēšanas
 4. Gada maksas 36 EUR apmērā apstiprināšana
 5. Ētikas komisijas locekļu vēlēšanas
 6. LŽA Revidenta vēlēšanas
 7. Grozījumi Ētikas kodeksā un nolikumā
 8. Valdes vēlēšanas

 

Lēmumi

 

 1. 1.      Valdes priekšsēdētājas Andas Rožukalnes uzruna par padarīto 2013.gadā

Prezentācija pielikumā.

 

 

 1. 2.      LŽA Gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšana

Balsojums par Gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu:

 

Par – 35, pret – 0, atturas – 0.

 

LŽA Gada pārskats par 2013.gadu apstiprināts.

 

 1. 3.      LŽA Izcilības balvas žūrijas vēlēšanas

 

Par LŽA Izcilības balvas žūrijas locekļiem izvirzīti:

Inga Spriņģe

Anita Rozentāle

Dace Krejere

Kārlis Streips

Māra Miķelsone

 

Balsojums par LŽA Izcilības balvas žūrijas augstākminēto sarakstu:

 

Par – 34, pret – 0, atturas – 1

 

Par LŽA Izcilības balvas žūrijas locekļiem ievēlēti:

Inga Spriņģe

Anita Rozentāle

Dace Krejere

Kārlis Streips

Māra Miķelsone

 

 

 1. 4.      Gada maksas 36 EUR apmērā apstiprināšana

Priekšlikums, sakarā ar EUR ieviešanu gada maksu 35,57 EUR apmērā noapaļot uz 36 EUR.

Balsojums par gada maksu 36 EUR apmērā:

 

Par – 33, pret – 2, attuaras – 0

 

LŽA biedru gada maksa EUR 36 apmērā apstiprināta.                                 

 

 1. 5.      Ētikas komisijas locekļu vēlēšanas.

LŽA biedri izvirzījuši sekojošus kandidātus Ētikas komisijas locekļiem:

 

 

 • Jānis Juzefovičs
 • Baiba Strautmane
 • Skaidrīte Lasmane
 • Aidis Tomsons
 • Artūrs Kučs
 • Arnis Krauze
 • Vikija Valdmane-Rozenberga

 

Balsojums par izvirzīto kandidātu sarakstu Ētikas komisijai:

 Par – 32, pret – 1, atturas – 2

 

Par Ētikas komisijas locekļiem ievēlēti:

 

 

 • Jānis Juzefovičs
 • Baiba Strautmane
 • Skaidrīte Lasmane
 • Aidis Tomsons
 • Artūrs Kučs
 • Arnis Krauze
 • Vikija Valdmane-Rozenberga

 

 1. 6.      LŽA Revidenta vēlēšanas

A.Rožukalne izvirza par LŽA revidentu atkārtoti ievēlēt Gunti Rozenbergu.

 

Balsojums par LŽA revidentu ievēlēt Gunti Rozenbergu:

 

Par -34, pret – 0, atturas – 1.

 

Par LŽA revidentu ievēlēts Guntis Rozenbergs.

 

 

 1. 7.      Grozījumi Ētikas kodeksā un nolikumā

 

LŽA biedri iesnieguši sekojošus grozījumus Ētikas kodeksā:

 

 

7.1.Didzis Melbiksis atkārtoti iesniedzis grozījumus Ētikas kodeksā.

 

Balsojums par to, vai atkārtoti izskatīt D.Melbikša priekšlikumus:

Par – 0, pret – 30, atturas – 5

 

Priekšlikums par atkārtotu D.Melbikša iesniegto grozījumu Ētikas kodeksā izskatīšanu – noraidīts.

7.2.Skaidrītes Lasmanes priekšlikums izteikt Ētikas kodeksa punktu 1.2. sekojošā redakcijā:

 • Spēkā esošā redakcija

1.2. Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

 

 • S. Lasmane

1.2. punktu papildināt ar teikumu:

” Vienlaikus žurnālists atbildīgi izmanto savu vārda un preses brīvību.”

 

Balsojums par S.Lasmanes priekšlikumu:

Par – 3, pret – 15, atturas – 17

 

Priekšlikums par S.Lasmanes grozījumiem Ētikas kodeksā – noraidīts.

 

7.3.Ētikas komisijas priekšsēdētāja Paula Raudsepa priekšlikums izteikt Ētikas kodeksa punktu 4.4. sekojošā redakcijā:

 

 • Spēkā Esošā redakcija:
 • 4.4. Žurnālistam ir jāatsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.
  • Jaunā redakcija:
  • 4.4. punktu papildināt ar šādu teikumu: “Žurnālista
   pienākums ir izvairīties gan no īstiem, gan no iespējamiem vai
   šķietamiem interešu konfliktiem.“

 

 

            Balsojums par P.Raudsepa priekšlikumu:

            Par -1, pret – 34, atturas – 0

 

Priekšlikums par P.Raudsepa grozījumiem Ētikas kodeksā – noraidīts.

           

7.4.Ivo Leitāna priekšlikums izteikt Ētikas kodeksa 4.4. punktu sekojošā redakcijā:

4.4. punktu papildināt ar šādu teikumu: “Žurnālista
pienākums ir izvairīties gan no īstiem, gan no iespējamiem interešu konfliktiem.“

 

Balsojums par I.Leitāna priekšlikumu:

Par-14, pret -11, atturas- 10

 

Priekšlikums par I.Leitāna grozījumiem Ētikas kodeksā – noraidīts.

 

7.5.Rolanda Tjarves priekšlikums izteikt Ētikas kodeksa 4.3. punktu sekojošā redakcijā:

 • Spēkā esošā redakcija:
 • 4.3. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par profesionālo darbību no personām, kas nav viņu darba devējs

 

R.Tjarves ieteiktā redakcija:

* 4.3. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu  no personām, kas nav viņu darba devējs

 

 

Balsojums par R.Tjarves priekšlikumu:

Par – 25, pret – 1, atturas -9.

 

Priekšlikums par R.Tjarves grozījumiem Ētikas kodeksā – pieņemts.

 

 

7.6.Paula Raudsepa priekšlikums izteikt Ētikas komisijas nolikuma 7.punktu sekojošā redakcijā:

 

Komisiju vada priekšsēdētājs, kuru ievēl Ētikas komisijas locekļi no sava vidus.

 

Balsojums par P.Raudsepa priekšlikumu:

Par -35, pret -0, atturas -0.

 

P.Raudsepa priekšlikums par Ētikas komisijas nolikuma 7.punkta izteikšanu redakcijā „Komisiju vada priekšsēdētājs, kuru ievēl Ētikas komisijas locekļi no sava vidus.”- pieņemts.

 

 

 

 1. 8.      LŽA Valdes vēlēšanas.

LŽA valdei izvirzīti sekojoši kanditādi,  kuri piekrituši kandidēt:

 1. Anda Rožukalne
 2. Sigita Kirilka
 3. Ivonna Plaude
 4. Evita Puriņa
 5. Olga Dragiļeva
 6. Inese Helmane
 7. Vineta Vizule
 8. Didzis Melbiksis
 9. Madara Fridrihsone
 10. Māra Miķelsone
 11. Rolands Tjarve
 12. Pēteris Zirnis

 

Balsojums par valdes locekļiem:

 

Anda Rožukalne – 35 (1.loceklis)

Sigita Kirilka – 24 (5.loceklis)

Ivonna Plaude – 23 (6.loceklis)

Evita Puriņa – 27 (4.loceklis)

Olga Dragiļeva – 31 (2.loceklis)

Inese Helmane – 7

Vineta Vizule  -7

Didzis Melbiksis- 7

Madara Fridrihsone – 21

Māra Miķelsone – 30 (3.loceklis)

Rolands Tjarve – 22

Pēteris Zirnis – 23 (7.loceklis)

 

Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:

 

Anda Rožukalne

Olga Dragiļeva

Māra Miķelsone

Evita Puriņa

Sigita Kirilka

Ivonna Plaude

Pēteris Zirnis

 

Par Valdes priekšsēdētāju izvirza Andu Rožukalni un Sigitu Kirilku.

Balsojums par Andu Rožukalni LŽA Valdes priekšsēdētājas amatā:

 

Par -22, pret -0, atturas -13

 

Balsojums par Sigitu Kirilku LŽA Valdes priekšsēdētājas amatā:

 

Par -10, pret -0, atturas -25

 

Par LŽA Valdes priekšsēdētāju ievēlēta Anda Rožukalne.

 

 

Sapulces vadītāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2014.gada 14.martā