18/07/2024 19:32
Search

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) nostāja par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem

Latvijas Žurnālistu asociācija ir pārliecināta, ka Latvijas Republikā ir vajadzīga patstāvīga, neatkarīga reģionālā prese, kurā strādā no politiskām partijām, vietējās pašvaldības un dažādām citām ietekmēm neatkarīgi žurnālisti.

Pēdējos gados strauji izplatījusies pašvaldību prakse dibināt savus informatīvos izdevumus, kuri izliekas par neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, bet kuros apmaksā pašvaldības, tajos strādā pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti un nereti to redkolēģijās ir pašvaldības amatpersonas, grauj gan neatkarīgu mediju ekonomisko pamatu, gan kropļo sabiedrības izpratni par neatkarīgu mediju lomu vietvaras uzraudzībā.

Saskaņā ar likumu pašvaldībām noteiktās situācijās ir pienākums pašām izplatīt informāciju par savu darbu, un likums daļēji regulē jautājumu arī par izplatīšanas kanāliem. Taču likums neļauj pašvaldībai veikt saimniecisko darbību, izdodot laikrakstus, kas acīmredzami konkurē ar neatkarīgajiem medijiem.
Konkurence izpaužas divos veidos:

1) publicējot žurnālistikas žanra informāciju (pretēji sabiedrisko attiecību informācijai);

2) publicējot reklāmas un sludinājumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LŽA valde Kultūras ministrijas izveidotajā darba grupā par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem pārstāvēs šādu viedokli:

1) likums “Par pašvaldībām” nenosaka pašvaldību pienākumu vispārīgi “informēt sabiedrību”, bet skaidri norāda, kas tām jāpublicē (26.pants, 27.pants, 43.1 pants, 45.pants, 62.1 pants, 72.pants) – informācija par domes sēdēm, lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, sabiedriskajām apspriešanām. Domes priekšsēdētāja vai deputātu viedokļi, informācija par novada ievērojamiem cilvēkiem un vēsturi, sabiedriskām norisēm nav uzskatāma par tādu, ko likums pašvaldībai uzdotu par pienākumu apkopot un publicēt.

2) ja pašvaldība uzskata, ka šādas informācijas publicēšanai nepieciešams drukāts izdevums un nepietiek ar publicēšanu internetā, tas saucams par pašvaldības dokumentu publikāciju/biļetenu. Biļeteni nav plašsaziņas līdzekļi un nav reģistrējami Masu informācijas līdzekļu reģistrā, un esošie reģistrētie ir izslēdzami. Paziņojumi un lēmumi nevar tikt papildināti ar žurnālistisku darbību imitējošiem materiāliem, pašvaldības vadītāja un deputātu viedokļiem un citu informāciju, kas nav uzskatāma par pašvaldības normatīvajiem aktiem. Biļeteni tiek piegādāti iedzīvotājiem bez maksas.

3) normatīvajos aktos noteikt, ka pašvaldību un citu publisko personu finansēti vai pilnīgā vai daļējā kontrolē esoši informatīvie izdevumi un citi komunikācijas kanāli neveic komercdarbību reklāmas tirgū; izņēmums ir domes pašas rīkotie pasākumi.

4) ja pašvaldība uzskata, ka tās sociāli nenodrošinātie iedzīvotāji nevar atļauties iegādāties vietējo neatkarīgo presi un tāpēc tiem piegādājams bezmaksas izdevums, aicinām biļetenu piegādāt visiem bez maksas, bet atbalstīt vietējās preses abonēšanu sociāli nenodrošinātajiem iedzīvotājiem, lai viņi būtu apgādāti ar daudzveidīgu un neatkarīgu informāciju, kas ļauj izdarīt informētu izvēli vēlēšanās un viedokļa formulēšanā par pašvaldības darbu.

LŽA valdes vārdā

valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Rīgā, 16.02.2016.