03/10/2023 01:34

LŽA Ētikas komisijas atzinums par I.Āboliņa sūdzību


Izskatot 2011.gada 16.aprīlī saņemto Ivara Āboliņa sūdzību, kurā norādīts uz iespējamu Latvijas Žurnālistu asociācijas (turpmāk – Asociācija) Ētikas kodeksa punktu 2.1., 2.2. un 2.3. pārkāpumu Asociācijas biedres Andas Rožukalnes portālā Politika.lv 2011.gada 14.aprīlī publicētajā rakstā „Neatkarīgs un uzticams. Kurš?” un iepazīstoties ar Andas Rožukalnes atbildi, kas 2011.gada 26.aprīlī iesniegta Asociācijas Ētikas komisijai (turpmāk – Komisija), Komisija ir izvērtējusi argumentus un vienbalsīgi atzinusi, ka autore nav pārkāpusi sūdzībā minētos Ētikas kodeksa punktus.

Lēmumu Komisija pamato šādi:

Andas Rožukalnes raksts ir uzskatāms par viedokļa žanra, nevis fakta žanra materiālu, un attiecīgi tajā iekļautie vērtējumi par Latvijas mediju institūcijām ir uzskatāmi par autores viedokli, nevis faktu. Publikācijā iekļautās argumentācijas un pierādījumu bāzes kvalitāte ir atstājamas auditorijas izvērtēšanai un nav pakļaujama fakta žanra materiālu izvērtēšanas kritērijiem, kas norādīti sūdzībā: patiesa un pārbaudīta informācija; objektīvi, skaidri, bez falsifikācijas vai maldināšanas izklāstīti fakti; viedokļu daudzveidība. Komisija, atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, norāda, ka viedokļa žanrs atšķirībā no fakta žanra (piemēram, ziņas, analīze, pētniecība) ir personas subjektīvs vērtējums, tādēļ nav pakļaujams atbilstības patiesībai pārbaudei un šāda prasība var tikt uzskatīta par nesamērīgu.

Komisija arī atzīst, ka Asociācijas Ētikas kodekss ir jāpapildina, skaidrāk nošķirot fakta un viedokļa žanra materiālus, jo pašreizējais kodeksa formulējums ir nepilnīgs, paredzot abu žanru materiālu izvērtējumu, izmantojot vienādus kritērijus.

Vienlaikus Komisija secina, ka autores statusam publikācijā bija jābūt skaidrāk pozicionētam. Pirmkārt, autorei rakstā bija jānorāda apstākļi, kas ir ierobežojuši šajā publikācijā iekļautā viedokļa plašumu, proti, apzināti no vērtēšanas izslēgtas mediju organizācijas, ar kurām Anda Rožukalne bijusi darba attiecībās vai šāda sadarbība tiek plānota: Dienas Žurnāli, Dienas Mediji un Rīgas Viļņi. Šie apstākļi ir norādīti autores atbildē Komisijai, tomēr tos bija svarīgi minēt arī publikācijā. Komisija atzinīgi vērtē autores rīcību, kas vērsta uz to, lai izvairītos no iespējama interešu konflikta, tomēr vienlaikus uzskata, ka šie apstākļi bija jādara zināmi arī raksta lasītājiem. Otrkārt, autorei bija jānorāda, ka šajā publikācijā paustie vērtējumi nepārstāv Asociācijas pozīciju. Komisija uzskata, ka šo abu apstākļu norādīšana publikācijā sniegtu lasītājiem precīzāku rāmi, kā tajā paustais viedoklis interpretējams. Komisija aicina autori un portāla redakciju turpmāk norādīt šos apstākļus rubrikas „Mediju efekts” ievada sadaļā.

Komisija uzsver, ka atbilstoši savam uzdevumam tā ir izvērtējusi autores kā žurnālistes snieguma atbilstību Ētikas kodeksam un nav vērtējusi Andas Rožukalnes kā Asociācijas valdes priekšsēdētājas darbību, jo tas ir Asociācijas biedru kompetences lauks.


3 Responses

  1. Nu re, tas jau bija gaidāms!!! Vētra ūdens glāzē.

  2. Tad jau A. Rožkalnei pēc visiem akadēmiskajiem principiem jānovāc savi tituli no šī raksta autora ailes, un jāraksta Anda Rožkalne Latvijas Republikas pilsone, drukātās preses lasītāja. Pretējā gadījumā – A.Rožkalne maldina raksta lasītājus.

  3. Pārkāpuma nav, tas tiesa. Tikai pats komentārs nebija profesionāls. Augstskolas pasniedzēja, žurnālistikas pasniedzēja rakstījusi ļoti virspusēji, no sērijas “Man tā liekas”. Un tā jau ir slikta žurnālistika.