13/04/2024 05:47
Search

LŽA Ētikas komisijas atzinums par saņemto sūdzību par laikrakstu Talsu Vēstis

Rīgā, 2016.gada 22. septembrī
LŽA Ētikas komisijas atzinums
Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisija izskatīja E.Z. sūdzību par asociācijas biedra laikraksta ‘’Talsu Vēstis’’ galvenā redaktora Edgara Juhņēviča rīcību. No sūdzības teksta izriet, ka tā saistīta ar laikraksta ‘’Talsu Vēstis’’ redaktora atteikšanos publicēt E.Z. un līdzautores iesniegto rakstu un laikrakstā 2015. gada 5. jūnijā publicētā raksta “Vai velosipēdistam Talsos ir vieta” saturu.
Sūdzības iesniedzējs aicina izvērtēt, vai laikraksta ‘’Talsu Vēstis’’ galvenais redaktors ar savu rīcību un attieksmi pret Talsu novada domi, publicējot rakstā tikai domes amatpersonas viedokli, nav pārkāpis vairākus LŽA Ētikas kodeksa punktus.
Sūdzībā norādīts, ka laikraksta ‘’Talsu Vēstis’’ galvenais redaktors pārkāpis šādus LŽA Ētikas kodeksa punktus:
“1.1. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīva un neatkarīga prese, radio, televīzija, interneta mediji ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti.
1.3. Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem. Žurnālisti ir par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.
2.2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.
2.3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami.
2.6 Žurnālisti nodala ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem.
3.2. Žurnālista pienākums ir pārbaudīt avotu sniegto informāciju.’’
Laikraksta ‘’Talsu Vēstis’’ galvenais redaktors Edgars Juhņēvičs savā paskaidrojumā norāda, ka laikrakstam ‘’Talsu Vēstis’’ ir tiesības realizēt savu redakcionālo politiku, izlemjot kādus materiālus publicēt. E. Juhņēvičs arī norāda, ka E.Z. iesūtītos materiālus konkrētajā gadījumā neuzskatīja par lietderīgu publicēt, jo par šo tēmu laikraksts nesen bija rakstījis. Konkrēti laikraksta redaktors vērš uzmanību uz velobraucēju drošībai veltītām publikācijām laikrakstā ‘’Talsu Vēstis’’ 2012. gada 28. septembrī un 2013. gada 4. janvārī. Turklāt, pēdējā publikācijā: ‘’[..] parādījās pašvaldības amatpersonu un arī paša E. Z. viedoklis.’’
Iepazīstoties ar E.Z. sūdzību un asociācijas biedra laikraksta ‘’Talsu Vēstis’’ galvenā redaktora Edgara Juhņēviča paskaidrojumu par sūdzību, Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisija lemj sekojošo.
Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisija uzskata par nepieciešamu nošķirt divus sūdzības aspektus: 1) sūdzību par redakcijas noraidījumu publicēt E.Z. un līdzautores iesniegto rakstu rakstu un 2) sūdzību par laikrakstā 2015. gada 5. jūnijā publicētā raksta “Vai velosipēdistam Talsos ir vieta” saturu.
Saistībā ar sūdzībā ietverto norādi uz LŽA Ētikas kodeksa 1.1. punktu un atteikumu publicēt E.Z. un līdzautores iesūtīto rakstu, LŽA Ētikas Komisija neapšauba laikraksta ‘’Talsu Vēstis’’ galvenā redaktora Edgara Juhņēviča tiesības izlemt, kāda veida materiālus publicēt. Kā Eduards Juhņevičs savā atbildē norāda, laikraksts iepriekš – 2012. gada 28. septembrī un 2013. gada 4. janvārī – plaši ir devis iespēju runāt domes kritiķiem (abos materiālos ļoti sabalansēti un daudzpusīgi aplūkots šis temats), tāpēc pamatoti varēja atteikties publicēt vēstuli, kurā pausta atkārtota kritika pašvaldībai.
Komisija uzskata, ka lai izvērtētu 2015. gada 5. jūnijā raksta satura atbilstību sūdzības iesniedzēja norādītajiem LŽA Ētikas kodeksa pārkāpumiem ir jāvērtē ne tikai konkrētā publikācija, bet arī citas publikācijas, ko laikraksts ’’Talsu Vēstis’’ veltījis sūdzība iesniedzēja aktualizētajam tematam.
Izvērtējot visas trīs publikācijas kopā, LŽA Ētikas komisija nesaskata, ka būtu pārkāpti šādi LŽA Ētikas kodeksa punkti: 1.3. (pienākums sniegt pilnu informāciju), 2.2. (objektivitātes prasība) un 2.3. (pienākums nodrošināt viedokļu daudzveidību), jo skatot visus trīs rakstus kopā laikraksts konkrēto problēmu aplūkojis daudzpusīgi un arī sūdzības iesniedzējam ir bijusi iespēja paust savu viedokli. LŽA Ētikas komisija nepiekrīt sūdzības iesniedzējam, ka laikraksta 2015. gada 5. jūnija publicētajā rakstā ir pārkāpts LŽA Ētikas kodeksa 2.6. punkts: “Žurnālisti nodala ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem”.
Saistībā ar sūdzībā ietverto norādi uz LŽA Ētikas kodeksa 3.2. punkta pārkāpumu un Talsu novada domes izpilddirektora A.Vilsona teikto „Ko pārstāv publicētā materiāla autors, un kādas ir viņa intereses? Iespējams, tā ir personiskā biznesa plāna īstenošana.” Komisija piekrīt, ka redakcijai vajadzēja pārbaudīt vai vismaz dot iespēju otrai pusei atbildēt uz domes amatpersonu izteikto kritiku. Tādēļ šajā gadījumā publikācijā nav ievērota labas žurnālistikas prakse. Taču, ņemot vērā, ka informācija ir izteikta pieļāvuma formā un sūdzības iesniedzēja identitāte publikācijā nav atklāta, Komisija nekonstatē, ka redakcijas rīcība būtu vērtējama kā LŽA Ētikas kodeksa 3.2. punkta pārkāpums.
Ņemot vērā augstākminēto, Komisija nolemj, ka konkrētajā lietā nav saskatāmi LŽA Ētikas kodeksa pārkāpumi un sūdzība ir noraidāma.
LŽA Ētikas komisijas locekļi: A. Kučs, S. Lasmane, A. Tomsons, I. Jaunalksne, A. Rožkalne, I. Alberte, A. Krauze