25/09/2023 00:31

LŽA Valdes sēdes protokols, 05.06.2014.


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.4

 

Rīgā,                                                                                                    2014.gada 05.maijā

 

                               

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Anda Rožukalne

Valdes locekle                                                 Evita Puriņa

Valdes locekle                                                 Sigita Kirilka

Valdes locekle                                                 Māra Miķelsone

 

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 20:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sēdes darba kārtība:

 

  1. VID informatīvais ziņojums par pazīmēm, kas liecina par darba tiesiskajām attiecībām autoratlīdzības līguma gadījumā
  2. LŽA iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus caur dažādiem fondiem
  3. LŽA atbalsts reģionālo mediju problēmu risināšanā
  4. Diskusija ar krievvalodīgo preses pārstāvjiem Latvijā
  5. Turpināt sadarbību ar lietvedības un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju Noru Vojevodsku

 

 

Lēmumi

 

1. VID izstrādātajam Informatīvajam materiālam „Pazīmes, kas liecina par darba tiesiskajām attiecībām, autoratlīdzības līguma gadījumā”

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

A.Rožukalnes ziņojums par tikšanos Saeimas komisijā pie I.Mūrnieces, piedaloties pārstāvjiem no VID, FM, KM, Darba inspekcijas. Vēl joprojām viedokļi nesakrīt, daļa no mediju pārstāvjiem uzskata, ka jāpaliek līdzšinējai darba samaksas kārtībai. Paredzams, ka VID neskatīsies uz šo problēmu mediju vidē ar atpakaļejošu datumu. Galvenais mērķis pagaidām ir, lai nebūtu tādi precedenti, kad ar indivīdiem vispār netiek noslēgti darba līgumi, bet tikai autorlīgumi un pamazām pāriet pie tāda modeļa, kad no visiem ienākumiem par darbu tiek maksāts arī VSAOI, kā tas ir arī citās nozarēs. Pašreizējais VID izstrādātais dokuments lielākoties attiecas uz tiem gadījumiem, kad darba tiesīskās attiecības tiek aizstātas ar autorlīgumiem.

 

 

 

.

 

2. LŽA iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus caur dažādiem fondiem

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Finanšu piesaistīšana LŽA, iespējamo fondu apzināšana (Sorosa Fonds, Eiropas Padome, Britu vēstniecība, NATO izcilības centrs ).

Deleģēt P.Zirni sazināties ar Latvijas raidorganizāciju asociāciju, LPIA par iespēju atbalstīt LŽA Izcilības balvas pasākumus.

4- par, 0-pret, 0-atturas

M.Miķelsone, A.Rožukalne, P.Zirnis

 

30.06.2014.

 

3. LŽA atbalsts reģionālo mediju problēmu risināšanā

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Reģionālo mediju problēmu risināšana, tai skaitā – iespējamie labojumi preses likumā, tikšanās ar Saeimas deputāti I.Mūrnieci, pašvaldību un partiju resursu ierobežošana mediju vidē

4- par, 0-pret, 0-atturas

I.Plaude

30.06.2014.

   

 

 

  1. Diskusiju cikla uzsākšana ar krievvalodīgo preses pārstāvjiem Latvijā

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Augusta beigās Dārza svētki LŽA biedriem. Datums tiks precizēts, pašreizējie priekšlikumi tos rīkot 21. vai 22.augustā.

Pasākuma tēma – diskusija krievvalodīgo un latviešu mediju pārstāvjiem, lai runātu par žurnālistikas kvalitāti. Priekšlikums LŽA biedriem sniegt atbildes, kurš no minētajiem datumiem būtu piemērots Dārza svētkiem, kur tos labāk rīkot un cik LŽA biedri vēlētos tajos piedalīties.

 

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

S.Kirilka

30.06.2014.

 

 

  1. Turpināt sadarbību ar lietvedības un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju Noru Vojevodsku

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Turpināt līdzšinējo sadarbību.

 

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)