24/02/2024 01:36
Search

Ētikas komisijas nolikums (ar aktuālo redakciju no 14.06.2017):

 1. Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) Ētikas komisija (turpmāk – Komisija) ir koleģiāla (bezpeļņas) institūcija, kas darbojas LŽA ietvaros.
 2. Komisijas darba pamatā ir Latvijas Žurnālistu asociācijas pieņemtais Ētikas kodekss.
 3. Komisija ir izveidota, lai uzturētu augstus žurnālistikas ētikas standartus masu mediju vidē, uzlabotu mediju ētiku un nostiprinātu ētiskas žurnālistikas principus.
 4. Komisijas pilnvaru termiņš ir vienāds ar LŽA valdes pilnvaru termiņu.
 5. Komisijas sastāvā ir mediju pārstāvji un nozares eksperti.
 6. Komisiju septiņu locekļu sastāvā ievēl LŽA biedru sapulcē.
 7. Komisiju vada priekšsēdētājs, kuru ievēl Ētikas komisijas locekļi no sava vidus.
 8. Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas sēdes, nosaka to darba kārtību, pauž komisijas viedokli.
 9. Komisija izskata sūdzības tikai par LŽA biedriem. Komisijā izskatāmos jautājumus var rosināt jebkura persona, rakstiski sniedzot informāciju LŽA valdei un Komisijai. Komisija pieņem lēmumu par LŽA biedra rīcības atbilstību LŽA Ētikas kodeksam un iesniedz par to atzinumu valdei.
 10. Komisija var rosināt diskusiju par žurnālistikas ētikas jautājumiem gan LŽA biedriem, gan citiem žurnālistiem.
 11. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
 12. Komisija Ētikas kodeksa pārkāpuma gadījumā var paust aizrādījumu LŽA iekšējā sarakstē, kā arī LŽA mājas lapā vai LŽA publiskā paziņojumā masu medijiem. Sevišķi smagu Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumā komisija LŽA valdei var rosināt LŽA biedra izslēgšanu no organizācijas.
 13. Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā pēc visu paskaidrojumu saņemšanas.