24/09/2023 02:22

( Aktuālā redakcijā ar izmaiņām, kas pieņemtas LŽA pilnsapulcē 21.08.2020)

Biedrības “Latvijas Žurnālistu asociācija”

statūti

1.nodaļa.

Nosaukums

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Žurnālistu asociācija” (turpmāk tekstā – Asociācija).

 

2.nodaļa.

Asociācijas mērķi

2.1 Asociācijas mērķi ir:

2.1.1. uzlabot žurnālistu profesionālo vidi;

2.1.2. aizstāvēt vārda un preses brīvību;

2.1.3. veicināt diskusiju par profesionālajām un ētikas problēmām;

2.1.4. aizstāvēt žurnālistu profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības;

2.1.5. uzlabot un attīstīt masu mediju likumdošanu;

2.1.6. sekmēt un rūpēties par biedru profesionālo apmācību un izaugsmi, rūpēties par žurnālistu mūžizglītību;

2.1.7. sadarboties ar starptautiskajām un citu valstu žurnālistu organizācijām, kā arī ar citām mediju industrijas intereses pārstāvošām organizācijām.

3.nodaļa.

Asociācijas darbības termiņš

3.1. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa.

Biedru iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Asociācijas biedri ir tās dibinātāji.

4.2. Asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas darbojas mediju satura radīšanā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un saņemot divas biedru rekomendācijas.

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pašu pieteicēju, ja viņš ir izteicis vēlmi paust savu viedokli vai arī ja valde saskata īpašu nepieciešamību pēc pieteicēja klātbūtnes. Ja pieteicējs to vēlas, valde lēmumu rakstveidā paziņo viņam/ai nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs ir pārkāpis Asociācijas Ētikas kodeksu;

4.6.2. biedrs divpadsmit mēnešus pēc kārtas nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.3. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.6.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7. Jautājumu par Asociācijas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7.1. Biedru, kas līdz katra gada 30. jūnijam nav nomaksājuši biedru naudu par iepriekšējo gadu, darbība Asociācijā tiek apturēta līdz biedru naudas nomaksai.

4.8. Biedru reģistru ved Asociācijas valde.

4.9 Ja Asociācijas biedrs kandidē vēlēšanās (pašvaldību, Saeimas, Eiropas Parlamenta), viņš aptur darbību asociācijā līdz ar brīdi, kad piekritis kandidēt sarakstā. Asociācijas biedrs par to paziņo Asociācijas valdei un biedriem. 

4.10 Par Asociācijas biedra statusa atjaunošanu biedram jāsniedz iesniegums Valdei. Valde lemj par biedra statusa atjaunošanu.

 

5.nodaļa.

Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Asociācijas biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. saņemt Asociācijas preses karti;

5.1.5. saņemt Asociācijas palīdzību saistībā ar profesionālo darbību;

5.1.6. brīvi darboties citās sabiedriskās organizācijās;

5.1.7. brīvi izstāties no Asociācijas.

5.2. Asociācijas biedru pienākumi:

5.2.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķu un uzdevumu īstenošanu;

5.2.2. ievērot Asociācijas statūtus un Asociācijas Ētikas kodeksu, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.3. pilnveidot savu profesionālo meistarību,

5.2.4. regulāri maksāt Asociācijas biedra naudu.

 

6.nodaļa.

Asociācijas struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Asociācijas biedru sapulce.

 

7.nodaļa.

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija.

7.2. Biedrs sapulcē var piedalīties personīgi vai deleģēt sevi pārstāvēt citu LŽA biedru. Deleģējums jāapstiprina rakstveidā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz katra gada 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā četru nedēļu laikā, pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā sasauc atkārtotu biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa.

Izpildinstitūcija

8.1. Asociācijas izpildinstitūcija ir valde.

8.2. Biedru sapulce ievēl Asociācijas valdi septiņu cilvēku sastāvā – valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, un sešus valdes locekļus.

8.3. Valdes pilnvaru termiņš ir viens gads.

8.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku.

8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvās Asociācijas biedru sapulces tiesības saskaņā ar šiem Statūtiem vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju katrs atsevišķi.

8.7. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības vai ja to pieprasa vismaz trīs valdes locekļi.

8.8. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdēs piedalās vairāk par pusi valdes locekļu.

8.9. Valdes lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

8.10. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstiski nobalso par lēmuma pieņemšanu.

 

9.nodaļa.

Ētikas kodekss

9.1. Asociācijas biedru sapulce apstiprina Asociācijas Ētikas kodeksu.

9.2. Asociācijas biedru sapulce ievēl Ētikas komisiju, tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs valdei.

 

10.nodaļa.

Revidents

10.1.Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2.Asociācijas revidents nevar būt Asociācijas valdes loceklis.

10.3.Revidents:

10.3.1.veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2.dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;

10.3.3.izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4.sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5.Biedru sapulce apstiprina Asociācijas gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa.

Biedru nauda

11.1.Asociācijas biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā saskaņā ar biedru sapulces noteikto kārtību un apmēriem.