27/05/2024 16:30
Search

Paziņojums par notikumiem Baltkrievijā

Latvijas Žurnālistu asociācija iestājas par vārda un pulcēšanās brīvību, kā arī cilvēku tiesībām iegūt un dalīties ar informāciju. Lai tas būtu iespējams, žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem jādarbojas brīvi, neatkarīgi, bez ierobežojumiem atspoguļojot notikumus un procesus.

Notikumi Baltkrievijā, kas sākās pirms prezidenta vēlēšanām un joprojām turpinās, liecina, ka Baltkrievijas varas iestādes vēršas pret protestētājiem, kā arī plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem. Latvijā bāzētais medijs “Meduza” paziņojis par žurnālista aizturēšanu, un kopš aizturēšanas nav saņēmis no viņa nekādas ziņas. Pastāv arī aizdomas, ka viņš var būt piekauts un viņam nepieciešama medicīniskā palīdzība. Arī citi plašsaziņas līdzekļi un pieejamie vizuālie pierādījumi liecina par fiziska spēka pielietošanu pret žurnālistiem, viņu arestiem un iejaukšanos viņu piekļuvē informācijai un notikumiem. Šie un citi piemēri ir nepieņemami žurnālistu sabiedrībai gan Latvijā, gan Eiropā, jo tas parāda varas iestāžu vēlmi apklusināt plašsaziņas līdzekļus un samazināt cilvēku piekļuvi objektīvai un neatkarīgai informācijai. Problēmas rada arī fakts, ka Baltkrievijā ir ierobežota brīva informācijas un plašsaziņas līdzekļu plūsma, jo infrastruktūra nestrādā atbilstoši: mobilie tīkli un internets nedarbojas vai darbojas ar traucējumiem, tā samazinot informācijas pieejamību plašsaziņas līdzekļiem un cilvēkiem Baltkrievijā un ārpus tās.

Mēs aicinām Baltkrievijas varas iestādes nekavējoties rīkoties, lai izbeigtu informācijas ierobežošanu, atbrīvotu žurnālistus un ļautu viņiem veikt savus pienākumus saskaņā ar starptautiskajiem likumiem un viņu uzdevumiem.

Latvijas Žurnālistu asociācija atbalsta neatkarīgus un brīvus plašsaziņas līdzekļus un žurnālistus, kas šobrīd atrodas Baltkrievijā un visā pasaulē, nodrošinot daudzpusīgu un objektīvu informāciju par notikumiem un procesiem.

 

LŽA valde

 

 

ENG

 

The Journalists Association of Latvia stands for freedom of speech and gathering, as well as the right of people to obtain information. For this to be possible journalists and the media need to work freely, independently and without restriction, covering events and processes transparently.

Recent events in Belarus which began before the presidential election and are still ongoing show that the Belarussian authorities are targeting protesters as well as the media and journalists. This is evidenced by the fact that the Latvian-based media “Meduza” has reported the detention of their journalist and he has not been in contact since detention. There is also suspicion that he might be beaten and in need of medical help. Other media outlets and available visual evidence has also shown physical force against journalists, arrests and interference with their duties. These and other examples are unacceptable to the journalists community both in Latvia and in Europe, as it shows the desire of the authorities to silence the media and reduce people’s access to unbiased and independent information. We also see problems with the fact that in Belarus the free flow of information and the media is disturbed due to the limited availability of infrastructure: mobile networks and the internet have not been working properly since demonstrations limiting the information to reach media and people inside and outside Belarus.

We call on the Belarussian authorities to take immediate action to end the suppression of information, release journalists and allow them to carry out their duties in accordance with international laws and their media assignments.

The Journalists Association of Latvia supports independent, free and transparent media and journalists currently based in Belarus and around the world, providing reliable and unbiased information on events and processes.

Board of LŽA