03/10/2023 00:35

Valdes sēdes 15.01.2013. protokols


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.1

 

Rīgā,                                                                                                    2013.gada 15.janvārī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                         Inga Spriņģe

 

Piedalās:                                                                

Valdes locekle                                     Ivo Leitāns

Valdes locekle                                     Madara Fridrihsone

Valdes loceklis                                    Arta Ģiga

Valdes locekle                                     Marta Cerava

Valdes loceklis                                    Pēteris Zirnis

Valdes loceklis                                    Arnis Krauze

Valdes priekšsēdētāja                           Inga Spriņģe

 

Protokolē                                           Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:30

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sapulces darba kārtība:

 1. Par jaunu biedru uzņemšanu.
 2. Saņemtā korespondence.
 3. LŽA biedru kopsapulce.
 4. LŽA Izcilības balva 2012.
 5. Par biedru izstāšanos no LŽA.

 

Lēmumi

 

   1. Par jaunu biedru uzņemšanu

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA uzņemti jauni biedri – Indulis Bērziņš, Zigismunds Zālmanis, Zita Lazdāne-Laķe

7- par, 0-pret, 0-atturas

 

 

 

 

    2. Saņemtā korespondence

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Saņemta vēstule no Siguldas novada bāriņtiesas Par bērna tiesībuun žurnālista ētikas pārkāpumiem Alīnas Pilsētnieces lietā. Pieņemts lēmums sniegt atbildi, ka nevar izvērtēt šo situāciju, jo žurnāliste Līga Greiškane nav LŽA biedre, taču atbalstam, ka Ētikas kodekss jāievēro.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

I.Spriņģe

01.02.2013.

 

3. LŽA biedru kopsapulce.

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

Nolemts LŽA biedru kopsapulci rīkot 2013.gada 15.martā.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

4. LŽA Izcilības balva 2012.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

Nolemts LŽA Izcilības balvu rīkot 2013.gada 15.martā. Tiek izsludinātas sekojošas 6 nominācijas:

 1. Ziņa/reportāža
 2. Apraksts/portrets
 3. Pētnieciskais/analītiskais
 4. Intervija
 5. Izcilība reģionos
 6. Vizualizācija (foto, video, info grafika)

Konkursanti darbus varēs iesniegt līdz 24.02.2013. Tuvākā laikā tiks izveidota darbu pieteikumu anketa LŽA mājas lapā un par to paziņots biedriem elektroniski. Balvas apjoms katrā nominācijā LVL 150 (neskaitot nodokļus).

Par pasākuma norises telpu un menedžera atrašanu kā atbildīgais piesakās PĒTERIS ZIRNIS.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 5. Par biedru izstāšanos no LŽA.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

5.

Pēc pašas vēlēšanās no LŽA izstājas Džeina Tamuļeviča.

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / I.Spriņģe /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2013.gada 15.janvārī