03/10/2023 00:05

Valdes sēdes protokols, 06.09.2016.


 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.6

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 5.septembrī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                 Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                            Arta Ģiga

Valdes locekle                                                            Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                            Anna Platpīre

Valdes locekle                                                            Anita Brauna

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:30

Sēdi beidz plkst.19:50

Sēdes darba tēmas:

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana
  2. Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, izstāšanās pēc paša vēlēšanās
  3. Dažādi

 

 

 

 

 

 

Lēmumi

 

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

1. Saņemti pieteikumi no Alekša Zoldnera, Ulda Āboliņa, Jāņa Buholca, augstākminētie uzņemti par LŽA biedriem.

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, izstāšanās pēc paša vēlēšanās

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

LŽA saņēmusi iesniegumu no K.Žildes- Krēvicas ar lūgumu apturēt dalību asociācijā.

 

Saskaņā ar LŽA statūtu 4.7.1. punktu, valde lemj par biedru darbības apturēšanu sekojošiem 4 biedriem:

Andrejs Hramcovs

Irina Kurganova

Anna Peipiņa

Osvalds Zebris 

 

Ar pārējiem biedru naudu nesamaksājušajiem biedriem valde veiks individuālas pārrunas līdz nākamajai valdes sēdei oktobrī.

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dažādi

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

1.     Sakarā ar to, ka vairākums mediju pēdējā laikā saņēmuši atteikumus intervijām ar KNAB amatpersonām par viņu darbu, LŽA lems par KNAB vadības uzaicināšanu ar LŽA pārstāvjiem, lai pārrunātu šo jautājumu, kā arī uzzināt KNAB priekšlikumus komunikācijai ar sabiedrību un medijiem.

2.     Sagatavot priekšlikumu par Likuma par nodokļiem un nodevām 22.panta grozījumiem, papildinot to ar 5.punktu, atbrīvojot nodokļu administrācijas darbiniekus no konfidencialitātes, ja : ir konstatētas pazīmes, ka nodokļu maksātājs izvairās no nodokļu nomaksas, deklarē

fiktīvus darījumus vai citādi pārkāpj šī likuma noteikumus”, iesniegt grozījumus Saeimas budžeta un finanšu komisijai un juridiskai komisijai.

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

I.Leitāns, A.Ģiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Leitāns, A.Ģiga

 

 

 

15.09.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2016.

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)