02/10/2023 23:36

Valdes sēdes protokols, 08.08.2016.


 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.5

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 8.augustā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                 Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                            Arta Ģiga

Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis

Valdes locekle                                                            Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                            Anna Platpīre

Valdes locekle                                                            Inga Spriņģe

Valdes locekle                                                            Anita Brauna

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst.20:50

Sēdes darba tēmas:

 

  1. Koresponcence
  2. Jaunu biedru uzņemšana
  3. Biedri – nemaksātāji
  4. KM izstrādātā koncepta Sabiedrisko mediju likumam apspriešana

 

 

 

 

 

 

Lēmumi

 

  1. Korespondence

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

1. Saņemta vēstule no TM Nr.1-18/2936 par 19.07.2016. TVNET.lv pārpublicēto Lato Lapsas rakstu “Eksprokurora Pundura ģimenes dramatiskās vardarbības ainas”, kurā sniegta tāda informācija, kas var būt par pamatu prettiesiskas darbības rezultātā cietuša bērna interešu apdraudējumam, ar lūgumu LŽA savas kompetences ietvaros:

1) ierosināt un izskatīt lietu par Ētikas kodeksa pārkāpumu pret atbildīgajiem nozares pārstāvjiem

2) iesaistīties minētās problēmas apzināšanā un risināšanā, piemēram, veicot preventīvas darbības vai izstrādājot vadlīnijas par mediju izpratnes veicināšanu cietušo tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

 

LŽA lēmums – sagatavot atbildi TM – LŽA Ētikas kodekss ir saistošs tikai LŽA biedriem un L.Lapsa nav LŽA biedrs, līdz ar to LŽA nevar izvērtēt L.Lapsas rakstu. LŽA ir gatavi sadarboties ar TM un Tiesībsargu, lai izstrādātu vadlīnijas par mediju izpratnes veicināšanu cietušo tiesību aizsardzības nodrošināšanā, lai biedrību biedri neizplatītu tādu informāciju par cietušu bērnu, kas ir konfidenciāla un aizliegta ar normatīvajiem aktiem.

 

2. LŽA saņēmusi vēstuli no laikraksta Ludzas Zeme galvenās redaktores Laimas Linužas par LR Krimināllikuma 157.panta 2.daļas izvērtēšanu. LŽA uzskata, ka nav nepieciešams augstākminēto LR Krimināllikuma pantu rediģēt. 

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ģiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ģiga

 

 

12.08.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2016.

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

1. Saņemti pieteikumi no Baibas Mennikas Paegles un Sigitas Āboltiņas, trūkstošo rekomendāciju un motivācijas vēstuļu dēļ, uzņemšana LŽA atlikta.

 

3.     Saņemti pieteikumi no Rudītes Spakovskas, Renātes Lazdiņas, Kaspara Ūdra, Ģirta Vikmaņa, augstākminētie uzņemti par LŽA biedriem.

 

Par –7

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

Par –7

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Biedri nemaksātāji

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Aptuveni 40 biedru vēl nav samaksājuši biedru naudu par 2015.gadu. Atbilstoši LŽA statūtu 4.7.1.punktam “Biedru, kas līdz katra gada 30.jūnijam nav nomaksājuši biedru naudu par iepriekšējo gadu, darbība Asociācijā tiek apturēta līdz biedru naudas nomaksai”.

LŽA revidente M.Fridrihsone līdz 12.08.2016.izsūtīts atgādinājumus nesamaksājušiem biedriem ar lūgumu samaksāt biedru naudu līdz 31.08.2016.

Biedru, kuri līdz 31.08.2016. nesamaksās biedru naudu par 2015.gadu, darbība tiks apturēta, izslēdzot no LŽA epastu sarakstes un atzīmējot LŽA mājas lapā.

Par –7

Pret- 0

Atturas – 0

M.Fridrihsone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2016.

 

  1. KM izstrādātā koncepta Sabiedrisko mediju likumam apspriešana

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 LŽA izskata KM izstrādāto Konceptuālo priekšlikumu jaunam Sabiedrisko mediju likumam. LŽA plāno savus priekšlikumus Sabiedrisko mediju likumam Kultūras ministrijai iesniegt līdz 15.08.2016.

 

Par –7

Pret- 0

Atturas – 0

I.Leitāns

 

 

 

15.08.2016.

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)