13/04/2024 06:44
Search

Valdes sēdes protokols 13.01.2014.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.1

 

Rīgā,                                                                                                   2014.gada 13.janvārī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                   Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                              

Valdes locekle                                             Nellija Ločmele

Valdes locekle                                             Madara Fridrihsone

Valdes locekle                                             Arta Ģiga

Valdes locekle                                             Olga Dragiļeva

Valdes loceklis                                            Pēteris Zirnis

 

Protokolē                                                   Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:30

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sapulces darba kārtība:

 1. Par jaunu biedru uzņemšanu.
 2. Biedru izstāšanās.
 3. Valdes locekļa pilnvaru nolikšana.
 4. Labojumi Ētikas kodeksā.
 5. LŽA biedru kopsapulce.
 6. LŽA Izcilības balva 2013.
 7. Labojumi Izcilības balvas Nolikumā.
 8. Uzaicinājums uz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju  piedalīties sēdē par VID izstrādātajām vadlīnijām attiecībā uz žurnālistu sociālo garantiju nodrošināšanu. 

 

Lēmumi

 

   1. Par jaunu biedru uzņemšanu

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA uzņemti jauni biedri – Filips Lastovskis, Alvils Vīksne

6- par, 0-pret, 0-atturas

 

 

 

2.

Pieteicies Visvaldis Lācis – nav uzņemts

1 – par, 2 – atturas, 3 – pret

 

 

 

2. Par biedru izstāšanos no LŽA.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Pēc pašu vēlēšanās no LŽA izstājas Ivars Āboliņš un Ilona Ņukševica

 

 

 

 

   

3. Par valdes locekļa pilnvaru nolikšanu

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

5.

Par valdes locekļa pilnvaru nolikšanu paziņo Dita Arāja.

 

 

 

 

 4. Labojumi Ētikas kodeksā.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Ņemot vērā LŽA Ētikas komisijas ieteikumus (19.12.2013. lēmums) izvērtēt iespējas papildināt LŽA Ētikas kodeksu , lūdzam biedrus izteikt savus priekšlikumus izmaiņām Ētikas kodeksā līdz 31.01.2014.

Par iesniegtajiem priekšlikumiem jābalso biedru pilnsapulcei.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

31.01.2014.

 

5. LŽA biedru kopsapulce.

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Nolemts LŽA biedru kopsapulci rīkot 2014.gada 14.martā.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

6. LŽA Izcilības balva 2013.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Nolemts LŽA Izcilības balvu rīkot 2014.gada 14.martā. Tiek izsludinātas sekojošas 6 nominācijas:

 1. Ziņa/reportāža
 2. Apraksts/portrets
 3. Pētnieciskais/analītiskais
 4. Intervija
 5. Izcilība reģionos
 6. Vizualizācija (foto, video, info grafika)

Konkursanti darbus varēs iesniegt līdz 24.02.2014. Tuvākā laikā tiks izveidota darbu pieteikumu anketa LŽA mājas lapā un par to paziņots biedriem elektroniski.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

7. Labojumi Izcilības balvas Nolikumā.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Papildināt esošo Nolikumu ar sekojošiem punktiem:  

* Ja žūrija uzkata, ka kādā no nominācijām izvirzītie darbi neatbilst 7.punktā minētiem kritērijiem, balvu konkrētajā nominācijā var nepiešķirt.

* Žūrija ir tiesīga lemt par īpašas balvas pasniegšanu, kura neiekļaujas nevienā no nominācijām.

 

Izslēgt no esošā Nolikuma punktus:

 

 • Darbi žūrijas vērtēšanai jāiesniedz vienu mēnesi pirms balvas pasniegšanas.
 • Žūrijas komisija darbojas vienas LŽA valdes pilnvaru laikā.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 8. Uzaicinājums uz Saeimu piedalīties sēdē par VID izstrādātām vadlīnijām 14.01.2014.

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Pēc LŽA iesniegtajiem priekšlikumiem VID par vadlīnijām attiecībā uz žurnālistu sociālo garantiju nodrošināšanu, nav saņemta atbilde. Uz tikšanos pārstāvēt LŽA dosies A.Rožukalne. 2014.gada janvārī plānota arī LŽA, LPIA un Raidošo meidju asociācijas pārstāvju tikšanās.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA Valdes priekšsēdētāja A.Rožukalne  informēja, ka 2013.gada 17.12. apmeklēja Lietuvas Žurnālistu savienības rīkotu starptautisko konferenci Viļņā par žurnālistu darba tiesisko regulāciju un apmelošanas presē dekriminalizāciju.  A.Rožukalne Viļņā prezentēja informāciju par mediju darbu regulējošo  normatīvo aktu aktuālajām problēmām Latvijā un par LŽA iniciatīvām. LŽA, valdes sēdē A.Rožukalne, atsaucoties uz aktuālo E.Kupča kriminālprocesu,  ierosināja arī LŽA biedru vidū diskutēt par apmelošanas presē dekriminalizāciju Latvijā un iespējamiem priekšlikumiem, ko varētu sagatavot LŽA.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2014.gada 13.janvārī