24/02/2024 02:42
Search

VARAM atbilde par “Zemgales ziņām”

LŽA ir saņēmusi VARAM atbildi uz mūsu iesniegumu par Jelgavas novada domes rīcību attiecībā uz vietējo avīzi “Zemgales ziņas”. Tālāk publicējam pilnu atbildi.

“Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Jūsu elektroniski atsūtīto 2011.gada 14.decembra iesniegumu, kurā pausts nosodījums Jelgavas novada domes (turpmāk – domes) rīcībai saistībā ar tās pieņemto lēmumu par turpmāku komunikāciju ar laikraksta „Zemgales Ziņas” pārstāvjiem tikai rakstiskā veidā.

Informējam, ka ministrija, reaģējot uz šā gada 13.decembrī plašsaziņas līdzekļos (interneta portālā www.zz.lv; www.tvnet.lv) publicēto informāciju par minēto domes lēmumu, lūdza Jelgavas novada domi informēt ministriju par tiesiskiem un faktiskiem apstākļiem saistībā ar Jelgavas novada domes lēmumu par komunikācijas ierobežošanu ar laikraksta «Zemgales Ziņas» pārstāvjiem, norādot izvērtējumu un apsvērumus šādam domes lēmumam.

Ministrija savā vēstulē domei norādīja uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piekto daļu, kurā noteikts, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, bet 10.panta astotā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Minētais, mūsu ieskatā, būtu attiecināms arī uz pašvaldības komunikācijas veidu ar plašsaziņas līdzekļiem, jo šāds pašvaldības lēmums var veicināt dažādu pārpratumu rašanos, proti, žurnālistiem nebūs iespējas uzdot papildjautājumus un operatīvi saņemt atbildes. Līdz ar to žurnālisti būs spiesti vairāk izmantot neoficiālus informācijas avotus, lai laikus sagatavotu materiālus.

Informējam, ka ministrija ir saņēmusi domes 2011.gada 19.decembra vēstuli Nr.3-14/1597, kurā sniegts domes skaidrojums par izveidojušos situāciju komunikācijas jautājumos ar plašsaziņas līdzekļiem. Domes vēstulē norādīts, ka pretēji mediju paustajam – novada dome nav lēmusi par komunikācijas ierobežošanu ar laikrakstu „Zemgales Ziņas” vai citiem medijiem, bet gan par iekšējās kārtības noteikumu izstrādi, sadalot atbildības un definējot personu, kuras tiesīgas paust novada pašvaldības oficiālo viedokli, loku. Šai vēstulei pievienots arī domes 2011.gada 13.decembrī notikušās ārkārtas sēdes protokola Nr.13, 3.§ „Turpmākās komunikācijas principi ar laikrakstu „Zemgales Ziņas”” lēmuma izraksts, no kura satura neizriet, ka dome būtu paredzējusi ierobežot komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, bet gan uzdevusi pašvaldības izpilddirektoram izstrādāt un domes sēdē prezentēt novada pašvaldības iekšējās kārtības noteikumus sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem.

Vienlaikus norādām, ka ministrija savas kompetences ietvaros turpinās sekot līdzi izveidojušās situācijas gaitai un pievērsīs uzmanību turpmākai domes rīcībai, tai sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem.”

Pašvaldību pārraudzības departamenta direktore                                                                                    A.Vectēva