18/07/2024 21:10
Search

Valdes sēdes protokols 04.07.2012.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.04/07/2012   Rīgā,                                                                                                    2012.gada 04.jūlijā     Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe   Piedalās:                                                                 Valdes locekle                                                 Ivo Leitāns Valdes locekle                                                 Madara Fridrihsone Valdes loceklis                                                Arta Ģiga Valdes loceklis                                                Inga Spriņģe   Protokolē                                                       Nora Vojevodska     Sēdi sāk plkst. 18:00 Sēdi beidz plkst. 19:30 Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.     Sapulces darba kārtība: 1. Par jaunu biedru uzņemšanu 2. Par saņemto korespondenci 3. Par konferences pret plaģiātismu rīkošanu 4. Par sadraudzības vakara organizēšanu ar Media club 5. Par vienotas akreditācijas ieviešanu 6. LŽA atbildes sagatavošana uz NEPLP vēstuli par vanšu tilta lēcēju     Lēmumi      1. Par jaunu biedru uzņemšanu   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Uzņemt Ģedertu Ģelzi (rekomendē David J.Byme, Cyrus Farivar), Sergeju Bižānu, Orestu Silabriedi (rekomendē Gunda Vaivode, Guntars Ķirsis, Dace Smildziņa), Liānu Puduli-Indāni (rekomendē I.Spriņģe), Lauru Zvejnieci (rekomendē I.Spriņģe, S.Semjonovs) 4 – par, 0 – pret, 0 – atturas                       2. Par saņemto korespondenci     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 2. Par saņemto vēstuli no valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme”filiāle „Rūja” – sagatavot atbildi, ka LŽA saņēmusi vēstuli un izvērtēs to. Kopiju pārsūtīt MTG ētikas komisijai. 4 – par, 0 – pret, 0 – atturas A.Ģiga       3. Par konferences pret plaģiātismu rīkošanu Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 3. Ierosinājums rīkot konferenci pret mediju plaģiātismu, pieaicinot juristu Ilmāru Punku. 4 – par, 0 – pret, 0 – atturas I.Spriņģe   2012.gada novembris   4. Par sadraudzības vakara organizēšanu ar Media club Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 4. Septembrī rīkot sadraudzības vakaru ar Baltic Media Club, lai iepazītos tuvāk ar krievu kolēģiem Latvijā. 4 – par, 0 – pret, 0 – atturas I.Spriņģe   2012.gada oktobris.   5. Par vienotas akreditācijas ieviešanu Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 5. Ieviešot vienotu akreditāciju, radušās problēmas – Saeima nepiekrīt. Deliģēt Ingu Spriņģi pārrunāt radušos situāciju ar Saeimas preses dienesta vadītāju L.Rāfeldi un mēģināt problēmu atrisināt. 4 – par, 0 – pret, 0 – atturas I.Spriņģe   2012.gada augusts   6. LŽA atbildes sagatavošana uz NEPLP vēstuli par vanšu tilta lēcēju Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 6. Deliģēt LŽA ētikas komisijas vadītāju P.Raudsepu sagatavot atbildi NEPLP. 4 – par, 0 – pret, 0 – atturas I.Spriņģe   2012.gada augusts         Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / I.Spriņģe / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)       Rīgā, 2012. 4.jūlijā

LŽA valdes viedoklis par pašnāvības atspoguļošanu medijos

  2012.gada 30.augustā Rīgā     A.Dimantam Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam Smilšu iela 1/3, Rīga, LV1939   Latvijas Žurnālistu Asociācijas valdes viedoklis par š.g.7.jūnija VSIA „Latvijas Televīzija” un SIA „TV 3 Latvia” sižetiem, kuros atspoguļots pašnāvības izdarīšanas brīdis   Latvijas Žurnālistu Asociācija ir saņēmusi Jūsu 15.06.2012.vēstuli Nr.01-10/250. Latvijas Žurnālistu Asociācijas (turpmāk –LŽA) Ētikas kodeksā nav panta, kurš palīdzētu saprast, vai bija pareizi 2012.gada 7.jūnijā LTV raidījumam Panorāma un TV3 raidījumam TV3 Ziņas rādīt sižetus, kuros atspoguļots pašnāvības izdarīšanas brīdis, cilvēkam nolecot no Vanšu tilta vantīm. Taču LŽA pievērš uzmanību faktam, ka gan starptautiskas organizācijas, gan Latvijas Cilvēktiesību centrs ir sagatavojis vadlīnijas, kā medijiem rīkoties šādos gadījumos. Starptautiskās vadlīnijas atrodamas šeit: http://reportingonsuicide.org/Recommendations2012.pdf. Latvijas Cilvēktiesību centra vadlīnijas atrodamas šeit: http://cilvektiesibas.org.lv/site/attachments/01/02/2012/PasnavibuAtspogulosana_LV.pdf. Pievēršam uzmanību apkopojumā “Masu saziņas līdzekļi un pašnāvības: Žurnālistu ieteikumi žurnālistiem” rakstītajam: “Visā pasaulē apkopotie dati liecina, ka pašnāvību atspoguļojums masu saziņas līdzekļos ir cieši un nepastarpināti saistīts ar pašnāvību skaita pieaugumu īsā laikā.” Savukārt “Recommendations for Reporting on Suicide” rakstīts, ka “papildus pašnāvību risks pieaug, kad rakstā vai sižetā tiek spilgti aprakstīta pašnāvības metode, kad tajos tiek izmantoti dramatiski vai detalizēti virsraksti vai tēli, un kad atkārtots vai izvērsts atspoguļojums padara nāvi sensacionālu vai apbrīnas vērtu.” LŽA uzskata, ka pašnāvības mirkļa atspoguļošana LTV un TV3 ziņu sižetos pārkāpj šīs vadlīnijas un nebija ne nepieciešama, ne vēlama. LŽA iesaka gan saviem biedriem, gan citiem žurnālistiem iepazīties ar minētajām vadlīnijām par pašnāvību atspoguļošanu medijos un tās ievērot savā darbā.   Ar cieņu, Inga Spriņģe LŽA valdes priekšsēdētāja    

Atzinums par kārtību, kādā tiek akreditēti mediji

Latvijas Žurnālistu asociācija ir saņēmusi un iepazinusies ar Valsts kancelejas izstrādāto noteikumu projektu par plašsaziņas līdzekļu akreditācijas kārtību, kā arī ar Saeimas un Valsts prezidenta kancelejas atbildes vēstulēm.Vēlamies atkārtoti uzsvērt, ka mediju pārstāvjiem ir nepieciešams atvieglot pieteikšanās un akreditācijas karšu izsniegšanas kārtību, kā arī asociācija atbalsta birokrātijas samazināšanu valsts institūcijās. Lai gan Saeimas un Valsts prezidenta kanceleja min virkni šķēršļu vienotas akreditācijas ieviešanai, mēs uzskatām, ka tie ir savstarpēji risināmi un nav šķērslis kopīga mērķa sasniegšanai.  

LŽA Ētikas komisijas atzinums par uzņēmuma KS Vitronic Baltica un partneri sūdzību

LŽA Ētikas komisija saņēma un izskatīja uzņēmuma KS Vitronic Baltica un partneri 2012.gada 20.jūnija sūdzību par LŽA biedra Andreja Hramcova sižetu 2012.gada 18.jūnija TV3+ raidījumā „Kriminal+”, kurā bija stāstīts par atsevišķu privātpersonu akciju pirms pārvietojamiem fotoradariem izlikt brīdinājumus. Lai gan A.Hramcovs tika divas reizes aicināts sniegt savu atbildi uz KS Vitronic Baltica un partneri iesniegumu, viņš no šīs iespējas atteicās. Iepazīstoties ar uzņēmuma sūdzību un noskatoties minēto sižetu, LŽA Ētikas komisija vienbalsīgi atzīst, ka sūdzība ir pamatota un žurnālists Andrejs Hramcovs ir pārkāpis vairākus ētikas kodeksa punktus: 1) Sižetā vairākkārt tiek norādīts, ka, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, pirms fotoradariem jābūt izliktām brīdinājuma zīmēm. Žurnālists apgalvo, ka „pēc noteikumiem, pirms fotoradariem jābūt savlaicīgi izliktām brīdinājuma zīmēm, bet, ja tās uzstādīs, tad uzņēmuma Vitronic Baltica bizness izputēs”. Latvijas likumdošana un spēkā esošie MK noteikumi nenosaka, ka pirms pārvietojamiem fotoradariem obligāti jābūt uzstādītai brīdinājuma zīmei. Līdz ar to Ētikas komisija atzīst, ka žurnālists ir pārkāpis Ētikas kodeksa 2.1. punktu, kas nosaka, ka žurnālista uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju. 2) LŽA Ētikas komisija arī atzīst, ka Andrejs Hramcovs ir pārkāpis Ētikas kodeksa 2.2. un 2.3. punktu, kas nosaka, ka faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas, un žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami. Lai gan žurnālists ir intervējis uzņēmuma KS Vitronic Baltica un partneri pārstāvi, sižetā izmantots tikai viens teikums, kurš, izrauts no konteksta, rada maldīgu priekšstatu par uzņēmuma darbību un pašreizējo Latvijas likumdošanu. Nemot vērā iepriekš minēto, LŽA Ētikas komisija izsaka aizrādījumu žurnālistam Andrejam Hramcovam un aicina turpmāk ievērot Ētikas kodeksu, kuru viņš pats brīvprātīgi parakstījis un solījis ievērot, iestājoties Žurnālistu asociācijā.

A.Hramcova atbilde

A.Hramcovs atteicās no iespējas rakstīt atbildi uz iesniegto sūdzību.

Vitronic Baltica un partneri sūdzība Ētikas komisijai

2012.gada 18.jūnijā televīzijas kanāla TV3+ raidījumā Kriminal+tika rādīts žurnālista Andreja Hramcova sagatavots sižets par atsevišķu personu privātu iniciatīvu pirms pārvietojamiem fotoradariem izvietot brīdinošas zīmes „Uzmanību! Notiek fotomedības” (18. jūnija raidījumu iespējams noskatīties TV3Play mājas lapā. A.Hramcova veidotais sižets skatāms no 01:30 minūtes). Pēc iepazīšanās ar augstāk minēto sižetu uzņēmums KS Vitronic Baltica un partneri vēršas Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijā ar lūgumu izvērtēt, vai LŽA biedrs žurnālists A.Hramcovs sagatavotajā sižetā nav pārkāpis Ētikas kodeksa 2.1. un 2.2. punktu, paužot patiesībai neatbilstošu informāciju par KS Vitronic Baltica un partneri darbību, kas notiek saskaņā ar noslēgto līgumu ar LR Valsts policiju, kā arī maldinot sabiedrību par pārvietojamo fotoradaru darbības būtību. Uzņēmums uzskata, ka žurnālists ir pārkāpis Ētikas kodeksa 2.1. punktu, jo sagatavotajā sižetā žurnālists apgalvo, ka „pēc noteikumiem pirms fotoradariem jābūt savlaicīgi izliktām brīdinājuma zīmēm, bet, ja tās uzstādīs, tad uzņēmuma Vitronic Baltica bizness izputēs”. A.Hramcova apgalvojums ir pretrunā ar LR šobrīd spēkā esošo Ceļu satiksmes likumu, kas paredz, ka brīdinājuma zīmes tiek izvietotas pirms stacionārajiem fotoradariem, nevis pārvietojamām ātrumu fiksējošajām ierīcēm. Attiecīgi žurnālists sagatavotajā sižetā ne tikai sniedz nepatiesu informāciju, bet arī, gatavojot sižetu, nav iepazinies ar likumdošanu, kas nosaka ātruma kontrolējošo mērierīču izmantošanu ceļu satiksmes organizēšanā. Atbildot uz jautājumu, kāpēc KS Vitronic Baltica un partneri neizvieto zīmes pirms fotoradariem, KS Vitronic Baltica un partneri preses pārstāve Antra Gaile žurnālistam norādīja, ka: uzņēma uzdevums nav izvietot brīdinošas zīmes, bet gan nodrošināt ātrumu pārkāpumus fiksējošo mērierīču izvietošanu, ko paredz noslēgtais līgums ar Valsts policiju; kā arī to, ka LR likumdošana paredz brīdinājuma zīmju izvietošana tikai pirms stacionārajiem fotoradariem, nevis pārvietojamām mērierīcēm; ievērojot šos divus apstākļus, uzņēmumam nav jāizvieto brīdinošās zīmes pirms pārvietojamiem fotoradariem. Ņemot vērā, ka sagatavotajā sižetā no Vitronic Baltica un partneri preses pārstāves Antras Gailes teiktā bijā atstāta tikai pirmā daļa, tad uzskatām, ka žurnālists uzņēmuma atbildi atspoguļojis neobjektīvi, patiesībai neatbilstoši un sabiedrību maldinoši, tādejādi pārkāpjot Ētikas kodeksa 2.2. punktu. Uzskatām, ka augstāk minētie Ētikas kodeksa pārkāpumi ir nopietni, un lūdzam komisiju sniegt savu vērtējumu un izvērtēt LŽA biedra Andreja Hramcova rīcību. Ar cieņu, KS „Vitronic Baltica un partneri” komplementāra biedra AS „Vitronic Baltica” valdes loceklis Sergejs Borisovs

LŽA Ētikas komisijas atzinums par A. Ozola sūdzību

Izskatot 2012. gada 18. aprīlī saņemto Andra Ozola sūdzību, kurā norādīts uz iespējamu Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) Ētikas kodeksa punktu 2.1., 2.2., 2.3. un 4.4. pārkāpumu LŽA biedra Anša Pūpola viedotajā sižetā 2012. gada 15. aprīļa Nekā personīga raidījumā (skatāms šeit – http://www.tv3play.lv/play/270707/), un iepazīstoties ar A.Pūpola atbildi kā arī ar A.Ozola iesniegto papildinformāciju, LŽA Ētikas komisija vienbalsīgi ir atzinusi: 1) Par LŽA Ētikas kodeksa punktiem 2.1., 2.2. un 2.3.: Kodeksa punktos 2.1. un 2.2. teikts: “Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.” Savā iesniegumā A.Ozols norāda uz diviem, viņaprāt, nepatiesiem vai maldīgiem apgalvojumiem: par Statoil investīciju piesaisti un par franču uzņēmuma lēmuma atteikties no savas ražotnes paplašināšanas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) radīto birokrātisko problēmu dēļ. Kā redzams A.Pūpola atbildē, viņa teiktais par šiem jautājumiem pirmajā gadījumā balstījies uz interviju ar Statoil pārstāvi, bet otrajā uz Ernst&Young LIAA darba novērtējumā teiktā.

LŽA biedra Anša Pūpola skaidrojums

Sveicināti! Atbildot uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora Andra Ozola pretenziju par neobjektīvu aģentūras darba atspoguļojumu, vēlos norādīt sekojošo. Ozols apgalvo: Sižetā izskan nepatiesi un maldīgi pagalvojumi, piemēram, “pētījumā secināts, ka LIAA nav piesaistījusi investīcijas”, tas pamatots, piesaucot anonīmus avotus Statoil. Žurnālists norāda, ka LIAA darbinieku radītās birokrātiskās problēmas (“no kuriem 20 konsultē, citi rada birokrātiskas problēmas”) likušas franču uzņēmumam atteikties no ražotnes paplašināšanas Daugavpilī. Izvērtējot LIAA darbu, pamatojos uz auditorkompānijas Ernst & Young Investīciju piesaistes sistēmas neatkarīgu novērtējumu, kuru 2012.gada 23.martā saņēmusi Ekonomikas ministrija. Pētījumā vairakkārt uzsvērts, ka Ozola vadībā LIAA investīcijas ir piesaistījis reaktīvi, nevis proaktīvi, proti, aģentūra ir konsultējusi ārvalstu kompānijas, kas lēmumu par biznesu Latvijā jau pieņēmušas. Datus par to, ka LIAA būtu mērķtiecīgi uzrunājusi kādu ārvalstu kompāniju un panākusi tās ienākšanu Latvijā, auditorkompānijas ziņojumā neatradu. Ir tikai teikts, ka kopš 2006.gada LIAA sniegusi konsultatīvu atbalstu 45 investīciju projektiem.  

LIAA direktora Andra Ozola sūdzība Ētikas komisijai

A.god. Raudsepa kungs!  Uzskatu, ka Ansis Pūpols ir pārkāpis sekojošus Latvijas Žurnālistu asociācijas ētikas kodeksa punktus:  2.1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju. 2.2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas. 2.3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami.  Sižetā izskan nepatiesi un maldīgi pagalvojumi, piemēram, “pētījumā secināts, ka LIAA nav piesaistījusi investīcijas”, tas pamatots, piesaucot anonīmus avotus Statoil. Žurnālists norāda, ka LIAA darbinieku radītās birokrātiskās problēmas (“no kuriem 20 konsultē, citi rada birokrātiskas problēmas”) likušas franču uzņēmumam atteikties no ražotnes paplašināšanas Daugavpilī.